Ułatwienia dostępu

OAPE

Zespół

prof. dr hab. Łukasz Mamica

Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koordynator obszaru badawczego Industrial Policy and Development w międzynarodowym stowarzyszeniu ekonomistów European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor tematyczny Kwartalnika Zarządzanie Publiczne w obszarze ekonomii. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start. Prowadzi badania z zakresu transformacji energetycznej, świadomości i ubóstwa energetycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://mamica.uek.krakow.pl/.

Dr hab. Renata Wróbel-Rotter, prof. UEK

pracownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zajmuje się zastosowaniem metod ilościowych w analizach ekonomicznych, dotyczących m.in. stochastycznych modeli granicznych sektora energetycznego na poziomie mikroekonomicznym oraz modelowaniem strukturalnym na poziomie makroekonomicznym. W kręgu zainteresowania leżą obecnie metody ilościowe stosowane do badania niepewności energetycznej w Polsce, jej wymiarów i konsekwencji dla transformacji energetycznej.

dr Jakub Głowacki

pracownik Katedry Gospodarki Publicznej
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pracownik Katedry Gospodarki Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz członek zarządu Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej; wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywał w Ernst&Young, Capgemini oraz w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autor ponad 60 publikacji naukowych dotyczących polityki energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekonomii społecznej czy samorządu terytorialnego; uczestnik wielu projektów badawczo-wdrożeniowych, m.in. z zakresu ekonomii społecznej, kultury oraz rozwoju regionalnego, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych; obecnie realizuje badania w obszarze nowych technologii oraz polityki energetycznej. 

Dr Monika Mazur-Bubak

politolog i filozof

pracownik naukowo-dydaktyczny od 2013 roku. Od 2020 pracownik Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca licznych projektów naukowo-badawczych, m. in. pn. Security in  the Era of Turbulence, realizowanego na Uniwersytecie Oxfordzkim (Department of Politics & International Relations). Członek międzynarodowego towarzystwa naukowego związanego z kwestiami nierówności, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju – Human Development and Capability Association. Interesują ją kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, nierównościami społecznymi, zrównoważonym rozwojem i konfliktami politycznymi.

Dr Paweł Białynicki-Birula

ekonomista, prawnik

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: administracji publicznej, ekonomiki i polityki zdrowotnej, finansów publicznych oraz polityki energetycznej. W tej ostatniej domenie zajmuje się problematyką wspólnot energetycznych, energetyki wiatrowej oraz świadomości energetycznej.

Mgr Michał Król

asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

od 2021 r. asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na co dzień zajmuje się badaniami z zakresu transformacji energetycznej. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na kwestie ubóstwa energetycznego, dekarbonizacji, czystości powietrza, zrównoważonego rozwoju oraz neutralności klimatycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Europejskiej Transformacji Klimatycznej oraz Zielonej Gospodarki.

Mgr Anna Gomola

pracownik naukowo-dydaktyczny
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie

od 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie w obszarze zarzadzania ryzykiem, zarzadzania projektami oraz zaawansowanej analizy danych. Współpracowała z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przy projekcie dotyczącym bieżącej analizy polskiej sytuacji gospodarczej “ISR – Instrument Szybkiego Reagowania”. W swojej pracy naukowej skupia się na analizach makroekonomicznych oraz kryzysie energetycznym.

Mgr Paweł Bajołek

doktorant Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

W pracach badawczych zorientowany na tematykę związaną z transformacją energetyczną oraz budowaniem świadomości energetycznej odbiorców końcowych energii elektrycznej i cieplnej. W obszarze jego zainteresowań naukowych mieszczą się również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak np. gospodarka o obiegu zamkniętym, ubóstwo energetyczne i tworzenie wartości wspólnej (CSV).

Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK – absolwent kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Master of Public Administration (MPA) na Grand Valley State University (USA) oraz informatyka stosowana na Politechnice Świętokrzyskiej. Ekspert ds. ewaluacji jednostek gospodarczych, przede wszystkim w zakresie podejścia ekonometrycznego do analizy efektywności gospodarowania (stochastycznych modeli granicznych w podejściu bayesowskim, ang. BSFA). Laureat Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych oraz kilku stypendiów naukowych finansowanych zarówno przez jednostki krajowe jak i zagraniczne. Pracował m.in. w dziale ewaluacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Bluebook Trainee, DG Regio) oraz na Grand Valley State University, USA (granduate assistant, visiting professor). Autor publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, takich jak Journal of Producitivity Analysis, The Energy Journal, Economic Modelling, Empirical Economics.